Israëlvisie

Van de oudsten

In de laatste maanden hebben de oudsten opnieuw stil gestaan bij het thema Israël en de gemeente, omdat ons met enige regelmaat vragen bereiken hoe we als gemeente staan t.o.v. Israël. Vooral omdat we in de wereld om ons heen zien dat het antisemitisme toeneemt.

Verklaring
We spreken met verschillende christelijke organisaties onze afschuw uit over de toenemende Jodenhaat en het antisemitisme in Nederland en wereldwijd. Om deze reden willen wij onze instemming betuigen aan het eerder verschenen persbericht dat de VPE en het comité Gemeentehulp Israël hebben doen uitgaan. In een later stadium hebben zowel de Alliantie van Baptisten, de Unie van Baptisten en de Cama-gemeenten zich bij deze verklaring aangesloten.

De oudstenraad van de Christengemeente Buitenpost spreekt haar afschuw uit over het feit dat het volk van God, het Joodse volk, niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd steeds meer met openlijke vijandschap te maken krijgt. Wij willen daarom met eerder genoemde organisaties en evangelische denominaties uitspreken dat wij vanuit onze Bijbelse opdracht verklaren dat:

  • Wij het Joodse volk liefhebben.
  • Wij naast hen willen staan en hen bemoedigen en hen steunen waar wij kunnen.
  • Wij in onze houding en met onze woorden en daden zullen opkomen voor het Joodse volk.
  • Wij het Joodse volk vrede toe bidden en bidden voor de vrede van Jeruzalem.
  • Wij alle mensen, die slachtoffer zijn van haat en geweld, betreuren.

Naast deze verklaring willen we als oudsten duidelijk maken, in onderstaand statement, waar we als gemeente staan t.o.v. Israël.

Israëlstatement
Wij geloven dat de gemeente van Jezus Christus haar wortels heeft in het Bijbelse Joodse volk en dat er zegen rust in het liefhebben, zegenen, eren en respecteren van het Joodse volk en het bidden voor de vrede van Jeruzalem.
Wij geloven dat God Israël niet heeft verstoten, noch dat de gemeente Israël heeft vervangen, maar dat de gelovigen uit de volken door Jezus Christus mede-erfgenamen zijn geworden van de belofte.
Wij geloven, dat God Israël zowel als de Gemeente een bepalende, maar van elkaar te onderscheiden rol heeft gegeven in de uitwerking van Zijn heilsplan.

Het Nieuwe Testament maakt onderscheid tussen de Joodse gelovigen en de gelovigen uit de heidenen. Hoewel de twee één werden door Jezus Christus, mogen beide hun identiteit behouden. Een niet-Jood wordt dankzij de Messias mede-erfgenaam van de beloften, die aan Israël zijn gegeven maar wordt daardoor niet verplicht tot het houden van alle geboden voor de Joden. Laat ieder blijven zoals hij was toen hij geroepen werd.

We moeten elkaar niets voorschrijven inzake eten en drinken, feestdagen of de sabbat, omdat dit een voorafschaduwing is van hetgeen komt. Jezus Christus is de werkelijkheid! Evenzo geldt dit ten aanzien van de besnijdenis, het onderhouden van de Bijbelse feesten, tijden en wetten die aan Israël zijn gegeven. Zij zijn niet van belang voor onze redding en heil.
De Bijbelse feesten en tijden zijn leerzaam en waardevol voor alle gelovigen. Tegelijkertijd geloven wij, dat de uitspraak van de apostelen in Jeruzalem met betrekking tot de geboden nog steeds bindend is voor de gelovigen 'uit de heidenen'. God heeft aan de aartsvaders verbondsbeloften gegeven ten aanzien van het land Israël. En Gods beloften zijn eeuwig.

Jes.11:1; Gen.12:3; Deut.32:10-12; Gal.3:8, Ps.122:5-9.
Jer.31:3-4; Gal.3:29; Ef.3:6.
Rom.11:1-2,28; Rom.11:15-18,25; Jer.31:3-4; Gal.3:29; Ef.3:6.
Psalm 67; Jer.32:37-4; Rom.11:11-12; Openb.7:9-12.
1 Cor.7:17-20; Ef.2:14-20; Col.2:16-17; Gal.5:6; Hand.15; Jer.32:41;

De raad van oudsten van de Christengemeente Buitenpost