Home>Privacy

Privacy

Christengemeente Buitenpost
Privacyverklaring
Mei 2018

De Christengemeente Buitenpost, gevestigd aan de Marconistraat 5, 9285 WG Buitenpost, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website:   christengemeentebuitenpost.nl
Adres:       Marconistraat 5, 9285 WG Buitenpost

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
De Christengemeente Buitenpost verwerkt je persoonsgegevens omdat je onze zondagse diensten bezoekt of deelneemt aan onze activiteiten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Datum dopen en/of belijdenis
 • Huwelijksdatum
 • Bankrekeningnummer (indien je een vaste vrijwillige bijdrage levert)

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Christengemeente Buitenpost verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Lidmaatschap
 • Datum dopen en/of belijdenis
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, met toestemming van ouders of voogd. Als je denkt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben, neem dan contact met ons op via secretariaat@christengemeentebuitenpost.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Christengemeente Buitenpost verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze e-mail nieuwsbrief
 • Verzenden van e-mail uitnodiging voor specifieke activiteiten of vergaderingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor activiteiten van de Christengemeente Buitenpost of voor vragen
 • Je te informeren over wijzigingen of veranderingen ten aanzien van de Christengemeente Buitenpost

4. Geautomatiseerde besluitvorming
De Christengemeente Buitenpost neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Christengemeente Buitenpost bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens van leden worden bewaard zolang je lid en/of vriend van de gemeente bent. Bij opzegging van lidmaatschap worden de gegevens binnen 2 maanden na opzegging verwijderd uit ons ledenbestand. Als je denkt dat wij nog onterecht persoonlijke gegevens over je bewaren, neem dan contact met ons op via secretariaat@christengemeente.nl dan verwijderen wij deze informatie.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
De Christengemeente Buitenpost verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor specifieke gemeente gerelateerde activiteiten, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle andere gevallen zullen we eerst vooraf toestemming vragen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Christengemeente Buitenpost gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Christengemeente Buitenpost en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@christengemeentebuitenpost.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

De Christengemeente Buitenpost wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Christengemeente Buitenpost neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de oudsten of via secretariaat@christengemeentebuitenpost.nl

In het ongelukkig geval dat er sprake is van een datalek zal de Christengemeente Buitenpost de noodzakelijke acties nemen, op basis van de richtlijnen van de Wet bescherming Persoonsgegevens inclusief melding daarvan aan betrokken personen en bij een ‘ernstig’ datalek de Autoriteit Persoonsgegevens.