Home>ANBI

ANBI

Naam van de instelling, bezoekadres en RSIN:

Christengemeente Buitenpost
Marconistraat 5
9285 WG Buitenpost
RSIN 816176681

Doelstelling:

Het in stand houden van een reformatorisch-evangelische gemeente te Buitenpost en het brengen van Gods Woord aldaar met als basis: Jezus Christus, Gods eigen Zoon, die door zijn dood en opstanding ons de mogelijkheid gegeven heeft om onze relatie met God weer in orde te maken, zodat er geen dood meer zal zijn, maar eeuwig leven met Hem.

Deze bijbelse boodschap is en blijft het fundament van de gemeente. Het verandert of vernieuwt de relatie met God en met de mensen om ons heen. De Christengemeente wil Gods Geest de ruimte geven zodat levens veranderd worden en ze van betekenis is voor de eigen omgeving, in deze eigen tijd.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De komende 3 - 5 jaar wil de Christengemeente Buitenpost de volgende 5 statements uitdragen en uitwerken:

 • Evangelisatie: Wij laten Gods liefde horen en zien.
  Als volgelingen van Jezus Christus dragen wij Gods liefde uit in onze directe omgeving.
   
 • Zorg: Wij laten geen eenzaamheid meer bestaan.
  Naar Jezus voorbeeld geven we aandacht aan iedereen die zich geïsoleerd voelt.
   
 • Gemeentestichting: Wij geven Gods kerk alle kansen.
  Gods gemeente groeit, waardoor nieuwe initiatieven ontstaan, die we actief willen ondersteunen.
   
 • Organisatie: Wij staan er samen achter.
  Door elkaar gericht te ondersteunen kunnen we optimaal functioneren in het Lichaam van Christus.
   
 • Toerusting: Wij bouwen aan onszelf aan anderen.
  Ons onderwijs is gericht op het maken van discipelen die discipelen maken.
   

Functie van de bestuurders

Het bestuur van de gemeente bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en algemeen bestuurslid. Allen hebben eenzelfde gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger is (mede) gebaseerd op de regeling voor traktementen en materiële regelingen van het landelijk verband van kerken. De vergoeding voor gastsprekers wordt periodiek vastgesteld en ligt momenteel op €120 plus het werkelijk aantal gereden kilometers volgens wettelijk onbelast te vergoeden tarief.

De jongerenwerker en de secretarieel medewerker ontvangen een vergoeding voor een contractueel overeengekomen aantal uren. Bij beide gaat het om een contract voor bepaalde tijd die jaarlijks wordt herzien.  

Leden van de raad en diverse teams ontvangen geen vergoeding en voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Deze informatie is te vinden onder de pagina ‘Activiteiten’. 

Financiële verantwoording

Zie bijlage Baten & Lasten + Balans.

Bijlagen