Home>Actueel>Nieuws>Vanuit de stafraad

Vanuit de stafraad

8 december 2017

Op de gemeentevergadering van 27 november zijn er vanuit de stafraad een aantal zaken gedeeld. In deze bijdrage wordt daar nog even op ingegaan.

Organisatieschema
Sinds september 2017 werken we volgens een iets gewijzigd organisatieschema. De grootste verandering betreft de komst van een 5e pijler: Jeugdwerk. Dit zat voorheen ondergebracht in de pijler Vormen. Door hier een aparte pijler van de te maken kan het jeugdwerk zichzelf meer profileren, ook omdat Peter Poort (jongerenwerker) coördinator is van deze pijler .

Verder zijn er wat teams verplaatst en/of samengevoegd. De oude structuur was vooral ingericht naar binnen toe. Door de aanpassingen is de pijler Groeien ingericht om het werk naar buiten meer te ontwikkelen. Door deze verandering willen we als gemeente een wat meer missionaire houding aannemen. Bij deze nieuwsbrief treft u het nieuwe schema aan.

Na het vertrek van Melle Tichelaar als coördinator was er altijd nog een vacature binnen de stafraad. Nadat bovengenoemde verandering gerealiseerd was, zijn van start gegaan om deze in te vullen. Met ingang van 2018 zal dit gebeuren door Wypkje Kramer uit Surhuisterveen. We zijn ervan overtuigd dat zij met haar gaven en talenten een bijdrage kan leveren in het dienen van deze gemeente. Wij zijn dan ook blij, dat zij deze taak op zich wil nemen en wensen haar alle sterkte, wijsheid en Gods zegen toe.

Vacatures
In het genoemde organisatieschema zijn doorlopend vacatures voor teamleiders. Daarnaast zijn binnen teams ook meer dan eens nog mensen nodig om het werk in onze gemeente te doen. Bekend voorbeeld is het chronische tekort aan mensen in het kinderwerk (Cornerstones). Hiervoor is meerdere keren een oproep gedaan.

Het kost ons als stafraad, maar ook in de teams zelf,  vaak grote moeite om de lege plekken op allerlei gebied ingevuld te krijgen. We zijn allen leden van één lichaam en daarom is het werk in onze gemeente een verantwoordelijkheid van iedereen. We willen daarom een vacaturebank ‘oprichten’ en deze komt binnenkort in de hal van ons kerkgebouw te hangen, zodat een ieder kan zien welke functies/taken nog openstaan. Wij nodigen jullie allemaal uit om hier naar te kijken en wellicht hebt u een verlangen om iets te doen of uw talenten te ontwikkelen door één van deze taken op te pakken.

Financiën
De collecte voor extra aflossing van zondag 26 nov jl. heeft ruim € 6200 opgebracht. Een prachtige opbrengst en in dit kader valt ook te noemen dat er in de afgelopen jaren reeds fiks bedrag is afgelost. Dit geldt zowel op de financiering van de bank, alsmede op de geldleningen verstrekt door gemeenteleden. In totaal behelst dit een bedrag van bijna € 250.000 welke is afgelost in de periode sinds de aankoop van ons kerkgebouw. Iets wat zonder Gods onmisbare zegen uiteraard nooit tot stand was gekomen.

Dit beleid van extra aflossing is gedurende de afgelopen drie jaren toegepast. Zoals gezegd zijn dit gezegende jaren geweest en we zijn nu zover dat we het accent van geldbesteding wat kunnen (en moeten) verleggen. In de nabije toekomst zal worden gekeken in hoeverre het mogelijk is om geld vrij te maken voor zendingsdoeleinden. Hierover is in vorige gemeentevergadering al het één en ander gezegd. Oudsten- en stafraad zullen u hierover in de toekomst informeren.

Op de gemeenteavond is ook de begroting voor 2018 gepresenteerd, deze heeft u allen via de uitnodiging ontvangen. Gezien de ontwikkeling van de Vrijwillige Bijdrage hebben we deze naar beneden moeten bijstellen. Dit is de voornaamste reden dat de begroting met de huidige inschatting van getallen op een negatief saldo uitkomt. Binnenkort wordt u weer gevraagd door team Financiën om uw bijdrage voor het komende jaar (2018) kenbaar te maken. We doen dan ook een beroep op u om deze bijdrage goed in overweging te nemen en ook op te dragen in uw gebed met God. Geven is in bijbels perspectief immers geen gunst, maar delen door wat u door God is toevertrouwd.  

Collecte
Tijdens de wekelijkse collecte kunnen we allen onze gaven geven. Dit kan in de vorm contant geld, maar door de wel bekende collectebonnen. Van deze collectebonnen volgens uiteenlopende redenen niet door iedereen gebruik gemaakt. Contant geld hebben we ook steeds minder in onze portemonnee, door het gemak van de betaling met de PIN-pas. Nu is het zo dat er ook betaald kan worden met je smartphone. Via een speciale app kan dit tijdens de reguliere collecte. Hiervan is ook een demonstratie filmpje vertoond op genoemde gemeentevergadering.

We willen hier als CGB ook in 2018 mee aan de slag. Uiteraard blijft betalen met contant geld en collectebonnen ook gewoon mogelijk. Wordt vervolgd!

Goede feestdagen gewenst en Ga met God!

De stafraad

Organisatieschema Christengemeente Buitenpost