Home>Actueel>Nieuws>Sociale Vaardigheidstraining

Sociale Vaardigheidstraining

23 november 2018 09:00 uur

Net zoals vorige jaren wil ik weer de mogelijkheid geven om uw kind op te geven voor een sociale vaardigheidstraining in ons gebouw van de Christengemeente.

Het is tegenwoordig niet zo gemakkelijk voor een kind om zich sociaal en emotioneel staande te houden in deze wereld van haast en presteren. De lat wordt steeds hoger gelegd. Mag je er nog zijn zoals God je bedoeld heeft?

Het leven van alledag doet voortdurend een beroep op het vermogen van kinderen om op een passende en effectieve manier met anderen om te gaan in verschillende situaties. Samenwerken is daarin heel belangrijk. Wij hebben regels nodig. Christenen halen hun normen en waarden uit de Bijbel en daar probeer je naar te handelen en met elkaar om te gaan. Samenwerken leer je tijdens het leven. Mensen die goed kunnen samenwerken voelen zich beter en komen in het leven vaak ook verder. Je voelt je gelukkiger als je mensen om je heen hebt, waar je prettig mee om kunt gaan. Het lijkt wel of er juist in onze tijd steeds meer mensen zijn, en dus ook kinderen, die sociaal onhandig zijn. Het is de taak van ouders en opvoeders om kinderen daarin te helpen. Voor de pedagoog Waterink (1890-1966) betekende dit dat de kinderen moeten worden voorgegaan in een christelijke levenswandel. Regels, waarden en normen moeten het kind een juiste richting wijzen en het kind ruimte bieden om tot zijn recht te komen en zijn gaven en talenten optimaal te ontplooien. Elk kind heeft in min of meerdere mate gaven en talenten ontvangen. Kinderen moeten daarom gestimuleerd en uitgedaagd worden om deze gaven en talenten verder te ontwikkelen tot eer van God en tot dienstbaarheid van de naaste. (SoVa4Kids)

Er zijn kinderen die zich sociaal-emotioneel soms moeilijk in bepaalde situaties kunnen redden. De oorzaak hiervan kan heel verschillend zijn. b.v.

1. Het kan aangeboren zijn, het zit in de genen.
2. Het kan komen door hoe de wereld momenteel in elkaar zit ( kleinere gezinnen, éénouder gezinnen, samengestelde gezinnen, social media, minder buiten spelen, minder gezelschapsspelletjes doen, teveel prikkels, enz.
3. De lat op de scholen heel hoog ligt, er moet gepresteerd worden!!

Kinderen met een tekort aan sociale vaardigheden kunnen op latere leeftijd extreem afhankelijk, teruggetrokken of juist agressief worden!
Het kan zijn: dat een kind verlegen is, weinig zelfvertrouwen heeft en heel onzeker is. Of......weinig of geen vrienden, vriendinnetjes heeft. Het kan ook zijn dat een kind te nadrukkelijk aanwezig is in de groep en dominant gedrag vertoont, een kind dat pest of zelf gepest wordt, dat er veel ruzie is enz. Veel is terug te leiden tot angst/onzekerheid.

Doel van een sociale vaardigheidstraining is de kinderen basisvaardigheden aanleren zoals:
- luisteren naar een ander, maar ook zichzelf kunnen presenteren
- belangstelling tonen, meeleven, complimenten geven en ontvangen
- aardige dingen over jezelf zeggen
- gevoelens uitdrukken en herkennen
- non-verbale vaardigheden: houding, stemvolume, oogcontact

Maar ook meer complexere vaardigheden komen aan de orde zoals:
- iets vragen aan een ander en reageren op weigering
- een praatje maken
- onderhandelen en samenwerken
- invoegen in een groep en reageren op afwijzing
- iets weigeren, op een goede manier “nee” leren zeggen
- last hebben van een ander
- reageren op terechte kritiek (fouten toegeven)
- reageren op pesten en plagen

Deze training is geschikt voor kinderen die in de groepen 7 en 8 zitten van de basisschool. Ook voor kinderen die in de brugklas van het voortgezet onderwijs zitten kan het een steun in de rug zijn.
Er wordt gewerkt met een groepje van max. 4 kinderen op een tijd die wij samen afspreken.
We komen 10 keer bij elkaar te beginnen in januari 2019. Wilt u meer weten over deze SOVA-training vraag mij dan gerust.

U kunt uw kind tot 9 december 2018 opgeven bij:

Boukje Rauwerda-Bijlsma
tel: 0511-542889
mailadres: brauwerdab@hotmail.com
mailadres: gemeentezorg@chriatengemeentebuitenpost.nl